Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

W PRZEDSZKOLU NR 4 W MŁAWIE OPIEKI DLA DZIECI MEDYKÓW NIE BĘDZIE?

Informacja dotarła do nas od jednego z rodziców dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Mławie. Rodzice na pytanie co z opieką dla dzieci medyków i nie tylko, otrzymali odpowiedź od nauczyciela ,, Zgodnie z decyzją dyrektora, informuję że w naszej placówce nie będzie pełniony dyżur. Będzie odbywać się wyłącznie nauczanie zdalne”.

Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie Mariusz Lempek wyjaśnia ,, Zajęcia w podlegających placówkach pod ZPO3 będą organizowane. Na tą chwilę nie posiadamy zgłoszeń od rodziców o potrzebie pełnienia opieki dla takich dzieci od dnia 29 marca. Na stronie internetowej szkoły nr 3  jest zamieszona szczegółowa informacja dla rodziców”. 

W zawiązku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odwołując się do § 1, pkt 3 placówka oświatowa musi zapewnić opiekę od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r na wniosek rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Żeby dziecko takich osób zostało przyjęte do przedszkola w najbliższych dniach potrzebne będzie zaświadczenie od pracodawcy. Co w sytuacji, gdy żłobek lub przedszkole odmówi przyjęcia dziecka. Placówka nie ma do tego prawa, musi dziecko  przyjąć. Inaczej otrzyma karę.

Nowe obostrzenia:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2 Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte Żłobki i przedszkola zostają zamknięte – wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: