WAKACJE NAD POLSKIM MORZEM. GIS WYDAŁ SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA

WAKACJE NAD POLSKIM MORZEM. GIS WYDAŁ SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dotyczące korzystania z kąpielisk w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:

  1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących)
  2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
  3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
  4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania
  5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny)
  6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku
  7. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe
  8. Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: