WĄTPLIWOŚCI CO DO WYTYCZNYCH DLA BASENÓW I INNYCH OBIEKTÓW

WĄTPLIWOŚCI CO DO WYTYCZNYCH DLA BASENÓW I INNYCH OBIEKTÓW

Najnowsze wytyczne dla basenów, Aquaparków i obiektów sportowych weszły w życie 25 lipca br. Niektóre zapisy spotkały się jednak z wątpliwościami sporej grupy zarządców basenów. Jak wyjaśnia je Ministerstwo Sportu?

Zgodnie z § 6 ust. 10 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292) do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
  1. na basenach zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
  2. z aquaparków korzystało nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu.

Wskazane przepisy nie wprowadzają obecnie dodatkowych ograniczeń co do liczby użytkowników na basenach (ograniczenie na basenach dotyczy wyłącznie liczby publiczności). W przypadku Aquaparków limit osób korzystających wynosi nie więcej osób, niż wynosi 75% obłożenia obiektu.W stosunku do sauny oraz wanny (jacuzzi) stanowiących elementy ww. obiektów nie wprowadzono odrębnych regulacji (podlegają tym samy przepisom co baseny i aquaparki).

Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 16 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

  1.  weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  2. dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  3. zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe (§ 6 ust. 16 pkt. 2 rozp. RM).
Tym samym ww. przepisy precyzyjnie określają obowiązki podmiotu uprawnionego do udostępniania obiektu oraz obowiązki osób korzystających z obiektu.Niezależnie od powyższego warto zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce :

www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny .

Źródło: basenprof.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: