WIECZFNIA KOŚCIELNA. KOLEJNA KONTRABANDA ZATRZYMANA

WIECZFNIA KOŚCIELNA. KOLEJNA KONTRABANDA ZATRZYMANA

26 maja Mławscy kryminalni z referatu do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali kolejną kontrabandę na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.  Policja zabezpieczyła papierosy różnych marek, bez polskich znaków skarbowych akcyzy, wartości rynkowej ponad 19 tysięcy złotych.

Zgodnie z art. 65 § 1. Kodeksu karnego skarbowego,  kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego (…) lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

KPP w Mławie

Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: