Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Wsparcie dla przedsiębiorców

Na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca? Odpowiedź na to pytanie została opublikowana na stronach UMM. Można również pobrać wszystkie potrzebne do tego pliki.

 

  1. PODATKI I OPŁATY

Wsparcie w tym obszarze opiera się na obowiązujących przepisach prawa, każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku.

Wsparcie dotyczy płatności dotyczących podatku od nieruchomości i opłat czynszu dzierżawnego, których termin płatności upływa w okresie od 10 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców nieposiadających zaległości wobec Miasta Mława, a którzy na skutek obowiązującego stanu zagrożenia przewidują, iż mogą mieć trudności z uregulowaniem należności wobec Miasta Mława w obowiązującym terminie. Prawo nie daje możliwości nienaliczania odsetek za zwłokę, daje jednak możliwość  odroczenia terminów płatności podatku lub opłat oraz rozłożenia zapłaty na raty. Aby skorzystać z takiej możliwości wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności.

  1. W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Na wniosek przedsiębiorcy płatności podatku od nieruchomości za okres od 10 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty.

Aby skorzystać ze wsparcia należy przed upływem terminu płatności złożyć:

– wniosek o udzielenie ulgi

oświadczenie o sytuacji majątkowej

– oświadczenie o pomocy de minimis.

  1. W ZAKRESIE DZIERŻAWY  

Przedsiębiorcy, którzy dzierżawią składniki majątku Miasta Mława, mogą złożyć wniosek o przesunięcie terminów płatności czynszu dzierżawnego za okres od maja do czerwca 2020 r.

Aby skorzystać ze wsparcia należy przed upływem terminu płatności złożyć:

– wniosek

oświadczenie majątkowe

– oświadczenie o pomocy de minimis.

Uwaga: Dokumenty te, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, należy złożyć elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Można je dostarczyć również w formie tradycyjnej – pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucić do urny znajdującej się budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19.

  1. SZYBKA PŁATNOŚĆ ZA FAKTURY

Wpierając przedsiębiorców nie tylko lokalnych, Miasto Mława swoje zobowiązania wobec kontrahentów regulować będzie bez zbędnej zwłoki. Terminy, w których dokonujemy płatności, zostaną skrócone do minimum wynikającego z wewnętrznych procedur.

III. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zmienia terminy opłat dot. gospodarki nieruchomościami w 2020 r.:

– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

– opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

BFN UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: