Wspólne patrole strażników i policjantów

Wspólne patrole strażników i policjantów

Od 31 marca br. policja koordynuje cały czas prace straży miejskiej i innych służb. Mławscy strażnicy wraz z policjantami wykonują wspólne patrole, mające na celu zapobieżenie zachowaniom sprzyjającym rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, oraz prowadzą inne działania związane z hamowaniem rozwoju epidemii wskazane przez Komendanta Powiatowego Policji w Mławie.

Wojewoda Mazowiecki pismem z 31 marca 2020 r. polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego, aby zlecili podległym strażom gminnym (w tym miejskim) dyslokowanie patroli straży, wykonywanie wspólnych służb z policją i prowadzenie innych działań zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek policji. Wspomniane działania mławscy strażnicy wykonują od 2 kwietnia br. – Są to zadania w zakresie, w jakim służą one weryfikacji wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19 – wyjaśnia Komendant Straży Miejskiej w Mławie Marek Wysocki.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Mławy i gościom za życzliwość i stosowanie się do wskazań spotykanych na terenie miasta patroli straży i policji.

źródło:UMM

Foto:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: