WSTRZYMANIE W SZPITALU WSZYSTKICH PROCEDUR Z WYŁĄCZENIEM TYCH ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI

WSTRZYMANIE W SZPITALU WSZYSTKICH PROCEDUR Z WYŁĄCZENIEM TYCH ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI

Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje, że wstrzymał wykonanie  w Szpitalu wszystkich procedur planowych z wyłączeniem procedur związanych z chorobami lub podejrzeniami chorób onkologicznych. Spowodowane jest to:

  • pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną,
  • koniecznością przejęcia chorych z okolicznych ośrodków przekształcanych w jednostki leczące wyłącznie chorych z COVID-19 lub zawieszających działalność w swoich poszczególnych oddziałach z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnych COVID-19,
  • odciążeniem personelu „anestezjologicznego” niezbędnego do pracy w Pododdziale Respiratoroterapii dla chorych z COVID-19,
  • odciążeniem personelu „internistycznego” niezbędnego do pracy w  Pododdziale dla chorych z COVID-19,
  • tworzeniem „zespołu respiratorowego” przygotowywanego do walki z COVID-19
  • koniecznością zniwelowania osłabienia potencjału kadrowego wynikającego z absencji personelu związanej z zachorowaniami na COVID-19 i kwarantannami,
  • koniecznością ograniczenia wykorzystania respiratorów,
  • oszczędzaniem zasobów krwi i tlenu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: