Wybory.Nie udało się powołać komisji!

Wybory.Nie udało się powołać komisji!

Nie wszędzie powstały komisje wyborcze! nie ma chętnych. Głosowanie korespondencyjne zaplanowano na 10 maja. Ciechanowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego nie udało się powołać kompletu komisji obwodowych. Na terenie powiatu mławskiego są 54 obwodowe komisje wyborcze. W większości komisji są to składy minimalne, w kilku przypadkach liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny ustawowy skład, dlatego w tych obwodach Komisarz Wyborczy nie dokonał powołania obwodowych komisji wyborczych. Poniżej tabela:


You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: