Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Z jakiej pomocy finansowej mogą skorzystać mławscy przedsiębiorcy?

Trudna sytuacja w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w okresie pandemii COVID-19 wymaga szybkich i skutecznych rozwiązań. Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele każdego z nich.  Agnieszka Bergolc- Sikorska, jako właściciel biura rachunkowego Idea, wraz ze swoim zespołem codziennie stara się pomagać  klientom w tej nierównej walce. Poniżej kilka cennych wskazówek, które dla Państwa przygotowała.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020.

Dla płatników, którzy na dzień 29.02.2020 zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 pracowników przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek w 100%, natomiast płatnicy zgłaszający od 10-49 ubezpieczonych mogą być zwolnieni w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych składek. Ze zwolnienia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za marzec 2020. Składka ta zostanie im zwrócona.

W przypadku samozatrudnionych zwolniony z opłacania składek w całości może zostać przedsiębiorca, który rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020r. oraz przychód jaki osiągnął w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczył kwoty 15 681,00 zł.

O zwolnienie z opłacania składek można ubiegać się składając wniosek RDZ do ZUS elektronicznie bądź w formie papierowej do 30 czerwca 2020r. Do tego czasu muszą zostać złożone deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty za marzec, kwiecień i maj 2020r. Warto podkreślić, że zwolnienie to przysługuje na nieopłacone składki (wyjątek stanowią składki za marzec, o których już była mowa). Niestety, ale przedsiębiorcy korzystający z tzw. „ulgi na start” nie mogą ubiegać się o omawiane zwolnienie, a jedynie o odroczenie na 3 miesiące (wniosek RDU).

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie co do zasady wynosi 2080,00 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) lub 1300,00 zł dla osób opłacających kartę podatkową i jednocześnie zwolnionych z VAT, jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Zgodnie ze zmianami jakie wprowadziła Tarcza Antykryzysowa 2.0 świadczenie to można uzyskać trzykrotnie składając wnioski RSP-D do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata kolejnych świadczeń postojowych może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy, u których doszło do przestoju w prowadzeniu działalności oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej  działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Świadczenie postojowe mogą uzyskać także przedsiębiorcy, którzy zawiesili swoją działalność po dniu 31 stycznia 2020r.

Ważne jest również, aby przedsiębiorca nie podlegał do ubezpieczeń społecznych z innego tytułu, np. etatu.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 15 681,00 zł. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia bieżącego roku. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej składają wnioski za pośrednictwem zleceniodawcy/ zamawiającego i wskazują jego dane we wniosku.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność ani wielkość firmy. Aby uzyskać ulgę należy do ZUS złożyć wniosek RDU w formie papierowej lub elektronicznie.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz powyższych form wsparcia przedsiębiorców umożliwia także skorzystanie z innej pomocy, jak na przykład odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020r.(wniosek RDO) bądź zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy (wniosek RDS).

 

Przesłanką udzielenia którejkolwiek z powyższych form wsparcia jest trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy. Ustawodawca definiuje ją jako sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19.

Za przedsiębiorcę w trudnej sytuacji finansowej nie będzie zatem uznawany podmiot:

– który nie odnotuje spadku obrotów gospodarczych lub

– u którego występujący spadek obrotów nie jest następstwem COVID-19.

To przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że odnotował spadek obrotów i że został on spowodowany epidemią COVID-19. Najprościej jest to wykazać tym przedsiębiorcom, którzy w związku z nałożonymi przez ustawy i rozporządzenia ograniczeniami musieli zaprzestać sprzedaży towarów i/lub usług. Taki przedsiębiorca we wniosku o wsparciu powinien umieścić o tym informację, powołując się na rozporządzenie, którego wejście w życie uniemożliwiło mu prowadzenie sprzedaży towarów lub usług.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: