Zajęcia w MDK online

Zajęcia w MDK online

Miejski Dom Kultury w Mławie przenosi swoją ofertę do Internetu. W związku z epidemią placówka, podobnie jak wszystkie w kraju, została zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nic się w niej nie dzieje. Od 20 kwietnia zajęcia prowadzone są online. Chętni mogą wziąć w nich udział nie wychodząc ze swoich domów.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: