Zakończyła się rekrutacja do mławskich przedszkoli. Nie dla wszystkich dzieci starczyło miejsca

Zakończyła się rekrutacja do mławskich przedszkoli. Nie dla wszystkich dzieci starczyło miejsca

Dla dzieci, którym nie udało dostać się w pierwszym etapie rekrutacji, będą mogły realizować przygotowanie przedszkolne w nowo tworzonych oddziałach. Burmistrz postanowił specjalnie dla nich

otworzyć trzy nowe oddziały.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: