ZALECENIA SANEPIDU PODCZAS WYBORÓW PREZYDENCKICH

ZALECENIA SANEPIDU PODCZAS WYBORÓW PREZYDENCKICH

Wybory prezydenckie mają się odbyć 28 czerwca. W związku z ich przeprowadzenie w sposób jak najbardziej bezpieczny,  resort zdrowia przygotował szczegółowy plan, który dotyczy m.in. wyposażenia w środki ochronne komisji wyborczych. Członkowie komisji będą  najbardziej narażeni na masowy kontakt z ludźmi.

W fazie ostatnich konsultacji jest – jak informuje Rzeczpospolita – projekt rozporządzenia ministerstwa zdrowia  „w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz komisji i szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym”.  Projekt rozporządzenia  zakłada przede wszystkim obowiązek wyposażenia członków komisji w „określone środki osobiste”. Czyli w maseczki (półmaski FFP1) , przyłbice i rękawiczki jednorazowe (w liczbie pozwalającej na ich częsta zmianę) oraz płyny do dezynfekcji. W lokalu ma prawo przebywać 1 osoba na metr kwadratowy. Pomieszczenia, w których odbywać się będzie głosowanie i liczenie głosów mają być regularnie wietrzone, a sprzęty, w które wyposażone będą komisyjne sale, przede wszystkim urny i stoły – często dezynfekowane. Powierzchnie takie jak klamki, urządzenia łazienkowe (armatura, uchwyty, włączniki światła i inne), mają być przemywane nie rzadziej niż co godzinę, a osoba, która się tym zajmuje musi być  zabezpieczona co najmniej w rękawice ochronne i maseczkę.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: