ZAMKNIĘTE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 W MŁAWIE DLA NIEKTÓRYCH PRZEDSZKOLAKÓW

ZAMKNIĘTE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 W MŁAWIE DLA NIEKTÓRYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Jak wynika z informacji podanych na stronie Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi, zamieszczonego w dniu dzisiejszym (26.08.2020). Przedszkolaki uczestniczące na zajęcia w budynku B, nie mogą  ich rozpocząć od 1 września. W treści ogłoszenia podane jest, że dzieci wrócą do przedszkola  dopiero 14 września. 

Jest to sytuacja problemowa najbardziej dla rodziców pracujących, ponieważ dzieciom trzeba zapewnić w tym czasie opiekę. Termin podjętej decyzji o przesunięciu daty rozpoczęcia zajęć, również utrudnia rodzicom znalezienie opieki dla dzieci w tak krótkim czasie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: