ZAMKNIĘTY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI! WSZYSCY PRACOWNICY NA KWARANTANNIE

ZAMKNIĘTY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI! WSZYSCY PRACOWNICY NA KWARANTANNIE

Od dnia dzisiejszego (12.10.20) do 19 października. Wydział komunikacji w Mławie będzie zamknięty z powodu dodatniego wyniku COVID -19 u jednego z pracowników.

Pozostali pracownicy zostali objęci kwarantanną i oczekują na przeprowadzenie testów na obecność wirusa. W tym okresie interesanci dokumenty mogą składać w starostwie powiatowym w Mławie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: