Zarząd Powiatu Mławskiego podzielił środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zarząd Powiatu Mławskiego podzielił środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4 września tego roku Powiat Mławski otrzymał 3 054 838,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ostatnim posiedzeniu 19 października Zarząd Powiatu Mławskiego podzielił te środki na pomoc dla SPZOZ w Mławie w kwocie 600 tyś zł i na zadanie drogowe pod nazwą Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” w wysokości prawie 2, 5 mln zł.

W pierwszym wypadku zwrócił się do zarządu dyrektor SPZOZ w sprawie udzielenia dotacji  w kwocie 593 213,20 zł na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania usług medycznych na poziomie gwarantującym właściwą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług na rzecz pacjentów oraz sfinansowanie zadań rozpoczynających inwestycje wieloletnie, których celem jest poprawa warunków obsługi pacjentów, poprawa warunków pracy personelu medycznego oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Zadania do wykonania:

  1. Zakup cieplarki do prowadzenia hodowli bakteryjnych – 10 701,00 zł. Cieplarka jest sprzętem niezbędnym do pracy w laboratorium bakteriologicznym.
  2. Zakup aparatu do mierzenia bilirubiny dla dzieci – 9 100,00 zł. Powyższy sprzęt niezbędny do pracy położnej środowiskowo – rodzinnej w celu precyzyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków w czasie wizyty domowej.
  3. Zakup i montaż lampy operacyjnej na bloku porodowym – 60 000,00 zł.
  4. Zakup aparatu USG z trzema głowicami – 140 000,00 zł. Sprzęt jest niezbędny do prawidłowej diagnostyki pacjentek w oddziale ginekologiczno-położniczym.
  5. Zakup głowicy liniowej UST- 5413 do aparatu USG Aloka – 24 000,00 zł.
  6. Zakup 2 sztuk aparatów elektrochirurgicznych – 134 142,20 zł.
  7. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania dotacji unijnej wraz ze wsparciem merytorycznym, zawierającej m.in. dokumentację techniczną (audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy) – 60 270,00 zł. Zadanie ma na celu pozyskanie środków unijnych oraz wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i Wod-Kan w budynku głównym szpitala.
  8. Prace projektowe dotyczące inwestycji modernizacji budynku poradni. Zadanie ma na celu rozpoczęcie modernizacji budynku, w którym mieszczą się obecnie poradnie specjalistyczne, garaże oraz administracja szpitala. W wyniku realizacji zadania nastąpi częściowa zmiana funkcji obiektu, w kierunku przeznaczenia go w głównej mierze na potrzeby pacjentów korzystających z poradni specjalistycznych.

9 Zakup łóżek szpitalnych za 161 786,80 zł

Po zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami Dyrektora SPZOZ w Mławie Zarząd Powiatu Mławskiego jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie szpitalowi dotacji w kwocie 600 000,00zł na w/w cel.

Natomiast w drugi przypadku tj. zadanie drogowe pod nazwą Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” Zarząd Powiatu Mławskiego przydzielił kwotę w wysokości w wysokości 2 454 838 zł. Tu zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5 metra. Wykonane zostaną obustronne pobocza i odnowa rowów oraz zjazdów na pobliskie działki.

W planie jest też przebudowa skrzyżowania  z drogą powiatową nr 2333W w miejscowości Rumoka. A ta przebudowa będzie polegać na zmianie geometrii skrzyżowania.

Czy ten podział będzie tak wyglądał ostatecznie i zostanie zaakceptowany zadecydują radni na zbliżającej się XX Sesji Rady Powiatu Mławskiego.

 

Źródło i foto/powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: