ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCA REJESTRACJI ŁODZI

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCA REJESTRACJI ŁODZI

Nie wszyscy posiadacze łodzi lub innych jednostek pływających  muszą  swój sprzęt rejestrować. Od 1 sierpnia 2020 roku nastąpiła bowiem zmiana przepisów w tym względzie.

Do tej pory każdy posiadacz wspomnianego sprzętu pływającego bez względu na rozmiar i napęd zobowiązany był do zarejestrowania go w Starostwie Powiatowym zgodnie z miejscem zamieszkania.

Obowiązkowi rejestracji nie będą podlegać:

  • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,
  • jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
  • deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki pływające.

– Co ważne, jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

 

OBOWIĄZEK REJESTRACJI JACHTÓW

Na gruncie nowej ustawy obowiązkowi rejestracji podlegają jachty (zarówno morskie, jak i śródlądowe) o długości większej niż 7,5 m lub jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, które nie przekraczają 24 m (lub jednostka używana do żeglugi poza terytorium RP).

ORGANY REJESTRUJĄCE JACHTY

Do tej pory, zależenie od kryterium wymiarów i przeznaczenia, jednostki pływające w Polsce mogły zostać zarejestrowane w związku sportowym, izbach morskich lub urzędach morskich. Tyle tylko, że analiza doboru właściwego organu rejestrującego to było nie lada wyzwanie. Na podstawie nowej ustawy ustanowiono już tylko dwa rodzaje organów rejestrujących.

Czyli od 1.08.2020 r., jacht używany do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości do 24 m podlega rejestracji w związkach sportowych lub w starostwach powiatowych.

Takie brzmienie nowych przepisów nie wymaga już czasochłonnej interpretacji prawnej.

Fakt ten będzie też szczególnym ułatwieniem dla zagranicznych armatorów lub właścicieli, którym prawo nadaje możliwość rejestracji swojej jednostki pod polską banderą.

Dane wpisywane do ogólnego rejestru przez oba organy rejestrujące są następnie administrowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie ogólnego rejestru jachtów.

Warto jedynie dodać, że jacht o długości przekraczającej 24 m lub na którym właściciel chce ustanowić hipotekę podlegać będzie nadal rejestracji w izbach morskich.

OPŁATY I TERMIN REJESTRACJI JACHTU

Od 1 sierpnia 2020 r. wprowadzona będzie nowa taryfa opłat za czynności przed organami rejestracyjnymi jachtów. Według ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m i aktów wykonawczych przewidywana opłata za:

1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego wyniesie 80 zł (80 zł ≈ 18 euro)

4) wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów wyniesie natomiast 15 zł (15 zł ≈ 3.36 euro)

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

WAŻNOŚĆ DOTYCHCZASOWYCH REJESTRÓW

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, ale niestety tylko przez określony czas.

Ustawodawca przyjął następującą kwalifikację:

– wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.

– wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.

– wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.

Po upływie tych terminów właściciel każdej jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ma obowiązek zarejestrować ją ponownie według nowych zasad.

Natomiast właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Trzeba zatem uważać, bo nie będzie w tej sytuacji automatycznego wpisywania i trzeba będzie pamiętać o ponownej rejestracji każdej jednostki!

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: