Zmiany w ceremoniach pogrzebowych

Zmiany w ceremoniach pogrzebowych

Od 20 kwietnia pogrzeby mają trwać krócej a w mszach powinna brać udział tylko najbliższa rodzina. W mszy pogrzebowej, podobnie jak w innych nabożeństwach w Polsce, może brać udział maksymalnie 50 osób. Arcybiskupi proszą, żeby osoby chcące pożegnać zmarłego zrobiły to w miarę możliwości w domach albo po ceremonii na cmentarzu. Zaleca się również rezygnację z uroczystości w kaplicach, które są raczej małe. Zakłady pogrzebowe także wdrażają procedury bezpieczeństwa. Rekomendują załatwianie spraw organizacyjnych raczej pojedynczo. Podczas pogrzebu należy ograniczyć kontakty między sobą do minimalnych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: