ZNISZCZENIA NA PLACU ZABAW PRZY SP 2

ZNISZCZENIA NA PLACU ZABAW PRZY SP 2

Po otwarciu 28 lipca br. placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie, doszło do zdewastowania jego elementów. Szacowany koszt naprawy zniszczeń wyniesie ok. 2000 zł.

To kolejny odnotowany w ostatnich dniach w naszym mieście akt wandalizmu. Niedawno dokonano zniszczeń przy minitężni solankowej na ul. Dworcowej. Apelujemy do mieszkańców, aby w przypadku zaobserwowania niszczenia mienia, informowali o tym odpowiednie służby: policję (tel.: 112 lub 997) bądź straż miejską (tel.: 986 lub 23 654 64 34). Zadbajmy o naszą wspólną własność.

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: