Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ZOSTAŁ CI PRZYZNANY DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY? MUSISZ ZAWIESIĆ ZASIŁEK!

Osoba posiadająca status bezrobotnego , informuje niezwłocznie właściwy Powiatowy Urząd Pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego / art.7 ust.6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 /
W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Za okres zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.
Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowy , z wyjątkiem art.4 ust.3 cytowanej wyżej ustawy, stanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne, o którym mowa w art.76 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, zobowiązana jest do jego zwrotu.

 

Źródło/mlawa.praca.gov.pl

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: