ZOSTAŃ POLICJANTEM

ZOSTAŃ POLICJANTEM

Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. mazowieckiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji powinni używać  maseczek  ochronnych  i jednorazowych rękawiczek. Wizyta w kadrach powinna się odbyć po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Policji tel. 47 703 62 12 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2).

Szczegółowe informacje o naborze oraz zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://praca.policja.pl/

 

Źródło/KPP w Mławie

Foto/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: