ZOSTANIE ZMODERNIZOWANA DROGA NA ODCINKU DĘBSK– KITKI – SZUMSK

ZOSTANIE ZMODERNIZOWANA DROGA NA ODCINKU DĘBSK– KITKI – SZUMSK

Podczas spotkania w Ciechanowie, została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu, którego działają Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik i Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Wiesław Mariusz Raboszuk a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez   Starostę Mławskiego Jerzego Rakowskiego i Wicestarostę Zbigniewa Markiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mławskiego Elżbiety Kowalskiej.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00”. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia żwirowa na odcinku o długości 950 m i szerokości 5,50 m. Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom z terenu Gminy Szydłowo a w szczególności ze wsi Dębsk, Wola Dębska i Budy Garlińskie swobodniejszy dojazd do gruntów rolnych i swoich gospodarstw.

Powiat Mławski na realizację powyższej inwestycji uzyskał dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł. Udział własny powiatu w realizacji zadania to kwota  199 999,52 zł. Zatem szacunkowa wartość zadania wyniesie 299 999,52 zł.

 

Źródło/Foto/powiatmlawski.pl/ autor: Piotr Witkowski

Opracowanie/własne

Obraz/ Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: